Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 33 07

Pełna oferta ubezpieczeń

Obowiązkowe OC fizjoterapeuty

Adresowane jest do Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzących działalność na podstawie kontraktu z NFZ oraz placówek fizjoterapeutycznych wykonujących działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, która została ujęta w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zakres tego ubezpieczenia jest zgodny z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

sprawdź
Dobrowolne OC fizjoterapeuty

Dedykowane jest wszystkim Członkom Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lub są zatrudnieni na etacie, umowie zlecenie czy innej umowie cywilno-prawnej.

Obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu:

 • W ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;
 • W granicach określonych przepisami prawa pracy;
 • Wramach zatrudnienia na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych;
 • Wzwiązku z udziałem w komisjach lekarskich;
 • W ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej lub świadczenia na własny rachunek usług o charakterze medycznym.
sprawdź
Ubezpieczenie OC działalności

Ubezpieczenie OC działalności obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody osobowe lub w mieniu, które zostały wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • Szkody związane z posiadanym mieniem; Szkody w mieniu pracodawcy;
 • Szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy;
 • Szkody powstałe w nieruchomościach oraz ruchomościach (z wyłączeniem pojazdu), z których Ubezpieczony korzystał na podstawie np. umowy najmu, leasingu itp.;
 • Szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z sublimitem 50 000 PLN;
 • Szkody w przedmiotach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych; Szkody wynikłe ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania;
 • Szkody w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
sprawdź
Ubezpieczenie NNW + HIV / WZW

Zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego. W razie potrzeby zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o następstwa zawałów serca i udarów mózgu oraz na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW.

Świadczenia dodatkowe z tytułu ekspozycji Ubezpieczonego na ryzyko HIV i/lub WZW obejmują:

 • Koszty badań na obecności wirusów HIV lub WZW; Koszty leczenia antyretrowirusowego;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B.
sprawdź

Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 33 07
tel.: +48 56 669 32 78