Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Pełna oferta ubezpieczeń

Adresowane jest do Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzących działalność na podstawie kontraktu z NFZ oraz placówek fizjoterapeutycznych wykonujących działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, która została ujęta w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zakres tego ubezpieczenia jest zgodny z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

sprawdź

Dedykowane jest wszystkim Członkom Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lub są zatrudnieni na etacie, umowie zlecenie czy innej umowie cywilno-prawnej.

Obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu:

 • W ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;
 • W granicach określonych przepisami prawa pracy;
 • Wramach zatrudnienia na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych;
 • Wzwiązku z udziałem w komisjach lekarskich;
 • W ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej lub świadczenia na własny rachunek usług o charakterze medycznym.
sprawdź

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 1. czynności związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, obejmujące szkody w mieniu i na osobie wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
 2. szkody w mieniu i na osobie związane z posiadanym mieniem
 3. szkody w mieniu pracodawcy, zleceniodawcy w sytuacji kiedy ubezpieczony jest zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, wolontariusza
 4. szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy w sytuacji gdy ubezpieczonym jest placówka fizjoterapeutyczna
 5. szkody powstałe w nieruchomościach z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, leasingu itp.
 6. szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, leasingu itp. (rozszerzenie o szkody w rzeczach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, szkody wynikłe ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania, szkody w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym sublimit 30.000 PLN/Ubezpieczony)
 7. szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z sublimitem 50 000 PLN/Ubezpieczony
sprawdź

Zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego. W razie potrzeby zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o następstwa zawałów serca i udarów mózgu oraz na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW.

Świadczenia dodatkowe z tytułu ekspozycji Ubezpieczonego na ryzyko HIV i/lub WZW obejmują:

 • Koszty badań na obecności wirusów HIV lub WZW; Koszty leczenia antyretrowirusowego;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B.
sprawdź

Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: