Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

BDO a prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej - co każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć

BDO a prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej - co każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć

data publikacji: 2020-06-26

 W związku z wątpliwościami w praktyce obrotu gospodarczego, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), zostały wydane Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze - BDO przez wytwórców odpadów będących mikro przedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowiącego część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO”) jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru - BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczona) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru - BDO.

Zwolnienia wynikające wprost z ustawy o odpadach Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy niektórych kategorii wytwórców odpadów:

  1. wytwórców odpadów komunalnych,
  2. wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  3. wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów. Oprócz wytwórców odpadów ustawa o odpadach zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami.

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:

  1. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
  2. podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów5 . Odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru - BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Szczegółowe wyjaśnienia, będące oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu, dokonywującym wykładni przepisów prawa w przedmiotowym zakresie, z których zaczerpnięto powyższe informacje, dostępne są w całości na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf


Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: