Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 33 07

Informacje dodatkowe

Ubezpieczenie adresowane jest do Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zarejestrowanych jako podmiot leczniczy, prowadzących działalność na podstawie kontraktu z NFZ lub w postaci placówek fizjoterapeutycznych wykonujących działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, które zostały ujęte w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zakres tego ubezpieczenia jest zgodny z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

W zależności od formy wykonywania zawodu suma gwarancyjna wynosi:

a) 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego i 150.000 euro w doniesieniu do wszystkich zdarzeń w przypadku prowadzenia działalności lub

b) 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego i 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ochrony w przypadku wykonywania działalności leczniczej.

Samo ubezpieczenie obowiązkowe nie zapewnia jednak Ubezpieczonemu pełnej ochrony zarówno w zakresie szkód, które może on wyrządzić w związku ze swoją działalnością, jak i  ewentualnej wysokości roszczeń, które mogą do niego zgłaszać poszkodowane osoby.

Należy pamiętać, że określona w ww. rozporządzeniach minimalna suma gwarancyjna nie jest wysoka, podczas gdy rośnie świadomość ubezpieczeniowa społeczeństwa, a sądy zasądzają coraz wyższe odszkodowania. Warto zatem pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu OC w celu uzupełnienia zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz przede wszystkim – podwyższenia sumy gwarancyjnej.


Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 33 07
tel.: +48 56 669 32 78