Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Informacje o produkcie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  1. czynności związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, obejmujące szkody w mieniu i na osobie wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
  2. szkody w mieniu i na osobie związane z posiadanym mieniem
  3. szkody w mieniu pracodawcy, zleceniodawcy w sytuacji kiedy ubezpieczony jest zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, wolontariusza
  4. szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy w sytuacji gdy ubezpieczonym jest placówka fizjoterapeutyczna
  5. szkody powstałe w nieruchomościach z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, leasingu itp.
  6. szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, leasingu itp. (rozszerzenie o szkody w rzeczach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, szkody wynikłe ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania, szkody w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym sublimit 30.000 PLN/Ubezpieczony)
  7. szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z sublimitem 50 000 PLN/Ubezpieczony

Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: